Általános Szerződési Feltételek és jogi nyilatkozat


A boldogságom.hu általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) (továbbiakban: Szolgáltató) Nyíri Zsuzsanna e.v. által üzemeltetett boldogságom.hu weboldalon (továbbiakban: boldogságom.hu) elérhető társkeresési és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza. 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://boldogságom.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://boldogságom.hu/aszf 
Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés később iktatásra kerül, elektronikus, majd papír alapú formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
 

Szolgáltató adatai:


A szolgáltató neve: Nyíri Zsuzsanna e.v.
A szolgáltató székhelye: 1091 BUDAPEST 9. ker ÜLLŐI ÚT 25. 4. em. 405. ajtó
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: iroda "kukac" boldogsagom.hu
Nyilvántartási szám: 37322089
Adószáma: 66662569-1-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: IX. kerületi Önkormányzat Okmányirodája
Telefonszáma: 06 20/5688 077
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76239/2014.
A tárhely-szolgáltató neve, címe, weblapcíme:
Telegdi Péter E.V.
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 40/2.
Adószám: 65991570233
Tel.: 06 70 615 2934
Kapcsolat: www.hdhost.hu
 

ÁSZF hatálya és módosíthatóság


Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. 

A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2014. június 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg - akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval - elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 

Általános rendelkezések


Felhasználó számára a Szolgáltató felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a felhasználónév, mint egyedi azonosító azonosít.

Regisztrált felhasználóként Felhasználónak lehetősége van elérni az oldal összes funkcióját és megkezdheti kihasználni lehetőségeit. A regisztrációt követően regisztrált társkereső ügyfél az időpont egyeztetést követően személyesen befárad a Szolgáltató budapesti társkereső irodájába, és a helyszínen, nyugodt körülmények között átolvasva - értelmezve a szerződő felek aláírásukkal hitelesítik a köztük létrejött megállapodást.

A szerződés 2 példányban készül, az egyik példányt kapja a társkereső szerződő fél a másik példány a Szolgáltatót illeti.

Felhasználó 2 éves teljes jogú tagja lesz a Boldogságom Társkereső irodának, amennyiben a regisztrációját a boldogsagom.hu oldalon kitöltötte - szerződést a Boldogságom Budapesti Társkereső irodában aláírta - társkeresési tagdíjat befizette.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat - amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek - a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
 

Felelősségek


A boldogságom.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a boldogságom.hu-n közzétett, nem tőle származó tartalmakkal, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. 

Szolgáltató minden erősfeszítést megtesz a weboldalon található Felhasználók által megadott adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében azonban nem vállal Szolgáltató felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra/adatokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. 

Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. 

Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Felhasználó által elhelyezett tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Az információk valóságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a boldogságom.hu-n elhelyezett adatokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

Szolgáltató a társkeresés eredményességéért semmilyen garanciát nem tud vállalni, és nem köteles az eredményességet mérni, ezért a Felhasználó elfogadja, hogy ilyen alapon kártérítési követeléssel nem léphet fel.
 

Tartalommal kapcsolatos szabályok


A profiladatok között nem szerepelhet olyan tartalom amely:
jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja
pornográf, szexuális szolgáltatás igénybevételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul

Amennyiben a boldogságom.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett adat ÁSZF-, vagy jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja.

A Felhasználók által a boldogságom.hu-ra feltöltött tartalmat Szolgáltató ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja. 

Amennyiben a boldogságom.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmat, amely Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti az Internet etikai kódexét. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben adatainak megadása nem felel meg az ÁSZF feltételeinek, illetve bármilyen okból kifolyólag nem illeszkedik a boldogságom.hu oldalra, megtagadhatja a regisztrációs kérelmet.

A Felhasználó nyilatkozik, hogy az általa átadott összes adat a valóságnak megfelel, annak tartalmáért teljes és egyedüli felelősséget vállal.

A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
 

A Szolgáltatás díjai


A Felhasználó díjfizetéshez kötött (társközvetítés és programok) és ingyenes (fotósorozat készítés) szolgáltatásokat vehet igénybe. 

A szolgáltatások díjszabása a Gyakori kérdések 22. pontjában olvashatók.

Felhasználó vagy előreutalással, vagy készpénzben, személyesen fizetheti meg a szolgáltatási díjat. 

A szolgáltatás a regisztráció, a személyes egyeztetés és a díjfizetés után azonnal használható. 

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

A Szolgáltató főszabályként hagyományos, papír alapú bocsát ki szolgáltatásairól. 

A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a boldogságom.hu-nak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.
 

Szolgáltatás megtagadása


A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben tagadja meg, ha Felhasználó a magatartásával rendet bont, vagy jogszabályt sért, továbbá a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. 

A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. 

A határozott időre szóló (hűségidő - kétéves díj) szerződés egyik fél részéről sem mondható fel. 

Amennyiben Felhasználó a hűségidő lejárta előtt felmondja a szerződést, úgy elveszti a Szolgáltató által biztosított kedvezményeket és kötbér fizetésére köteles. Szolgáltató eltérő megállapodás hiányában a kötbért a befizetett szolgáltatási- és egyéb díjak mértékében határozza meg. Az előre befizetett szolgáltatási- és egyéb díjak időarányosan fennmaradó részét Szolgáltató jogosult fedezetként felhasználni a kötbér igényének kielégítésére.
 

Adatvédelem


A boldogságom.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: http://boldogságom.hu/adatvedelem 
 

Egyéb rendelkezések


A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.
 

SZERZŐI JOGOK


A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására - azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz az szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a honlap rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja az szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A honlap tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben az szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz az szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Az szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

Miután a boldogságom.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az boldogságom.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

A boldogságom.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a boldogságom.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a boldogságom.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A boldogságom.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  
 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Szerződés létrejötte és hatálya


A Felhasználó a boldogságom.hu szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton, majd az egyedi szerződés aláírásával személyesen köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, az egyedi szerződést személyesen aláírta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.

Az egyedi szerződés elérhető az alábbi oldalról: http://www.boldogsagom.hu/regisztracio 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen. 

Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.
 

Felek jogai és kötelezettségei


A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

Szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. 

A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják/vagy a díjat készpénzben befizetik.
  

A szerződés megszűnése


A Szolgáltatási szerződés megszűnik a Ptk.-ban megfogalmazottak szerint.

Budapest, 2014. június 17.

ÁSZF letöltése

A dokumentum az alábbi linkre kattintva PDF formátumban letölthető és megőrizhető vagy akár ki is nyomtatható:
aszf.pdf

A megbízási szerződésünk pedig innen letölthető és kinyomtatható:
megbizasi-szerzodes-2016.pdf